Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Wij doen er alles aan om onze cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen advocaat en cliënt is daarbij zeer belangrijk. De dienstverlening van een advocaat is immers maatwerk, gebaseerd op concrete feiten en verwachtingen van de cliënt. Wij verwachten dus dat onze relatie met onze cliënten niet alleen aangenaam en constructief verloopt, maar ook dat deze zich kenmerkt door wederzijds dynamisme en efficiëntie.

2. ONZE ERELONEN EN KOSTEN

2.2. KOSTEN EN UITGAVEN

Er wordt forfaitair 5% op het ereloon aangerekend als vergoeding voor diverse algemene kosten.

Het raadplegen van bepaalde externe databanken kan tegen kostprijs worden aangerekend.

Wij behouden on het recht voor om ook de kostprijs van ongewone of complexe fotokopieerwerkzaamheden tegen kostprijs aan te rekenen.

De kosten van aangetekende brieven, koeriers, gerechtsdeurwaarders, griffierechten, experts, vertalers, enz. worden tegen kostprijs aangerekend.

Reiskosten per auto (behalve per taxi) worden gefactureerd tegen 0,50 euro per kilometer; andere reiskosten (taxi, trein, vliegtuig, …) of parkeerkosten worden tegen kostprijs aangerekend.

2.3. BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE

BTW (indien van toepassing) wordt automatisch toegevoegd aan het bedrag van onze erelonen en kosten.

3. BETALING VAN ONZE FACTUREN

Onze facturen zijn bij de ontvangst ervan te betalen.

Elk niet op de vervaldag betaald bedrag zal vanaf de factuurdatum een intrest van 10% per jaar opbrengen (berekend per kalenderdag) en dit van rechtswege zonder ingebrekestelling. Daarenboven zal elk niet op de vervaldag betaalde bedrag vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van honderd euro per factuur, van het niet-betaalde bedrag en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

4. CONTRACTUELE RELATIE EN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

De contractuele relatie tussen de cliënt en de individuele advocaat wordt geregeld door onderhavige algemene voorwaarden, door de eventuele individuele afspraken tussen de cliënt en de individuele advocaat, en door de juridische vermeldingen beschikbaar op deze website. Klik hier voor onze juridische vermeldingen.

De contractuele verhouding cliënt–advocaat bestaat tussen de cliënt en de individuele advocaat van de groepering. Alleen die advocaat is eventueel aansprakelijk tegenover de cliënt. Elke advocaat van de groepering heeft een professionele aansprakelijkheidsverzekering voor eventuele fouten en nalatigheden in de uitoefening van zijn beroep. De aansprakelijkheid van de advocaten van de groepering is beperkt tot de verzekeringsdekking en de daadwerkelijke uitkering door de verzekeraar. Deze grens kan desgevallend op verzoek van de cliënt verhoogd worden, mits akkoord van de advocaat, met dien verstande dat de overeenkomst tot een dergelijke verhoging enkel kan blijken uit een uitdrukkelijk geschreven akkoord uitgaande van de betrokken advocaat. Een verzekeringscertificaat wordt kosteloos overgemaakt op eerste verzoek. De verhouding met de cliënt wordt beheerst door het Belgisch recht (met uitsluiting van de verwijzingsregels, zodat de regels van het internationaal privaatrecht niet kunnen leiden tot doorverwijzing naar een ander rechtsstelsel of terugverwijzing). In geval van enige betwisting, van welke aard ook, zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd, met uitsluiting van andere rechtsmachten, ook in geval van vorderingen tot vrijwaring of andere vorderingen van derden, aanhangigheid, samenhang en andere procedure-incidenten.  De cliënt vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.

De cliënt gaat akkoord dat de advocaat beroep kan doen op andere (interne of externe) advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht of op derden niet-advocaten zoals gerechtsdeurwaarders, technische adviseurs, enz. en aanvaardt dat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de daden of nalatigheden van dergelijke advocaten of derden niet-advocaten.

5. TOEPASSELIJKE RECHT EN BEVOEGDHEID

Op onderhavige algemene voorwaarden, de interpretatie en de toepassing ervan, is het Belgisch recht van toepassing. De algemene voorwaarden van de cliënt zijn niet van toepassing.

Elke betwisting met betrekking tot onze tussenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

The
Partners of
Euralex Group
reflect the diverse
world we serve
The
Partners of
Euralex Group
reflect the diverse
world we serve