Vennootschapsrecht / Fusies & overnames

Hoe we u van dienst kunnen zijn

Wij bieden een doelgerichte en doeltreffende bijstand in het kader van fusies & overnames en in het vennootschapsrecht. Wij hebben een ruime ervaring en een grondige kennis in deze rechtsdomeinen.

Vennootschapsrecht

Wij begeleiden onze cliënten bij alle vennootschapsrechtelijke kwesties waarmee een vennootschap tijdens haar levensloop kan worden geconfronteerd.

Onze dagdagelijkse praktijk bevat onder andere:

  • vennootschapsrechtelijke herstructureringen en reorganisaties, spin-offs, fusies, overnames, overdrachten van activa, aandelenoverdrachten, MBO’s, enz.
  • oprichting van rechtspersonen (met inbegrip van juridische en fiscale adviesverlening vóór de oprichting)
  • corporate housekeeping
  • joint ventures
  • opstellen en onderhandelen van managementovereenkomsten
  • begeleiding van bestuurders, de raad van bestuur of aandeelhouders
  • onderhandelen en opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten
  • ontbinding en vereffening van vennootschappen
  • vennootschapsrechtelijke geschillen met inbegrip van geschillen met of tussen aandeelhouders, bestuurders en/of het management, alsook geschillen inzake bestuurdersaansprakelijkheid.

Fusies & overnames

Wij begeleiden u bij de voorbereiding van een overdracht van aandelen of overname van een handelsfonds.

Wij ondersteunen u bij het voeren van onderhandelingen en het opstellen van sluitende contracten met inbegrip van letters of intent/memoranda of understanding, geheimhoudingsovereenkomsten, overeenkomsten inzake overdracht aandelen en overeenkomsten inzake overdacht van handelsfondsen. U kan ook beroep doen op ons voor het uitvoeren van een due diligence.

Conflicten tussen aandeelhouders

Wij verlenen advies en bijstand bij het voorkomen van aandeelhoudersconflicten en, in geval een geschil tussen aandeelhouders zich voordoet, met de regeling ervan, met inbegrip van uittredings- en-of uitsluitingsprocedures.

Aansprakelijkheid van bestuurders

Naast de bijstand die we verlenen in het algemeen vennootschapsrecht en in het kader van vennootschapsrechtelijke geschillen hebben wij ook een ruime ervaring in het adviseren en assisteren van onze cliënten met betrekking tot de verplichtingen van een bestuurder en bestuurdersaansprakelijkheid.

The
Partners of
Euralex Group
reflect the diverse
world we serve
The
Partners of
Euralex Group
reflect the diverse
world we serve