Wettelijke vermeldingen

Identificatiegegevens & Contractuele relatie

Hoofdkantoor

Rue de Stassart 117/2 de Stassartstraat
1050 Brussels
T : +32 472 811 966
F : +32 2 511 07 00
euralex@euralexgroup.com

De advocaten die geïdentificeerd worden op onderhavige website onder “Team” kunnen voor de uitoefening van hun activiteiten gebruik maken van de merknaam “Euralex Group” en vormen een samenwerkingsverband, met dien verstande dat elke advocaat lid is van één of meerdere Advocatenordes en is onderworpen aan de er van toepassing zijnde deontologische regels. Het gebruik van de term “partner” of soortgelijke termen slaat enkel op de deelname aan het samenwerkingsverband en heeft geen vennootschapsrechtelijke draagwijdte of enige andere specifieke juridische betekenis. Sommige advocaten oefenen hun beroep uit via een vennootschap. Dit is het geval van Mter Jean-Yves Ph. L. W. Steyt, die zijn activiteiten uitoefent via Euralex SRL/BV (KBO-nummer 0898.747.461) en Happylaw SRL/BV (KBO-nummer 0473.614.277).

De contractuele verhouding cliënt–advocaat bestaat tussen de cliënt en de individuele advocaat van de groepering. Alleen die advocaat is eventueel aansprakelijk tegenover de cliënt. Elke advocaat van de groepering heeft een professionele aansprakelijkheidsverzekering voor eventuele fouten en nalatigheden in de uitoefening van zijn beroep. De aansprakelijkheid van de advocaten van de groepering is beperkt tot de verzekeringsdekking en de daadwerkelijke uitkering door de verzekeraar. Deze grens kan desgevallend op verzoek van de cliënt verhoogd worden, mits akkoord van de advocaat, met dien verstande dat de overeenkomst tot een dergelijke verhoging enkel kan blijken uit een uitdrukkelijk geschreven akkoord uitgaande van de betrokken advocaat. Een verzekeringscertificaat wordt kosteloos overgemaakt op eerste verzoek. De verhouding met de cliënt wordt beheerst door het Belgisch recht (met uitsluiting van de verwijzingsregels, zodat de regels van het internationaal privaatrecht niet kunnen leiden tot doorverwijzing naar een ander rechtsstelsel of terugverwijzing). In geval van enige betwisting, van welke aard ook, zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd, met uitsluiting van andere rechtsmachten, ook in geval van vorderingen tot vrijwaring of andere vorderingen van derden, aanhangigheid, samenhang en andere procedure-incidenten.

De contractuele relatie tussen de cliënt en de individuele advocaat wordt geregeld door onderhavige juridische vermeldingen, door de eventuele individuele afspraken tussen de cliënt en de individuele advocaat, en door de algemene voorwaarden beschikbaar op deze website. Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Disclaimer

De informatie op deze website vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen om niet op basis van die informatie te handelen of beslissingen te nemen, of op basis daarvan af te zien van handelingen of beslissingen.  De informatie op deze website mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd. Elk ander gebruik is verboden.

Deze website, met inbegrip van deze wettelijke beschrijving, is onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken, en meer bepaald deze van het gerechtelijk arrondissement Brussel, zijn exclusief bevoegd in geval van een geschil met betrekking tot de website.

Identificatieplicht

Bij toepassing van een Europese en Belgische wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme sinds februari 2004 de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitgebreid tot bepaalde dienstverlening door advocaten. Advocaten zijn sindsdien wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs ervan te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als de vertegenwoordigers ervan.

Privacybeleid

Wij hechten als advocaten heel veel belang aan het respecteren van de grootste vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim. Wij zien er ook op toe dat de privacy van de bezoekers van onze website wordt beschermd.

Wij vergaren bepaalde gegevens in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Onze website raadplegen heeft op zich geen gegevensvergaring tot gevolg, met uitzondering van de informatie die u ons vrijwillig verschaft door het invullen van de contactformulieren, de sollicitatieformulieren of de formulieren voor gegevensuitwisseling. De op deze manier vergaarde gegevens worden uitsluitend verwerkt om u de gevraagde informatie te kunnen bezorgen, op uw verzoek contact met u op te nemen of met uw toestemming informatie met u uit te wisselen. Bovendien kunnen bepaalde gegevens automatisch worden geregistreerd door middel van cookies, dat wil zeggen bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden bewaard wanneer u een bezoek brengt aan onze website. De zo vergaarde informatie is anoniem en biedt ons niet de mogelijkheid om u te identificeren. U kunt deze bestandjes steeds verwijderen. U kunt bovendien de plaatsing van cookies weigeren door de parameters van uw browser aan te passen. In beide gevallen is het mogelijk dat u daardoor minder efficiënt door onze website kunt browsen.

U hebt het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben en om eventuele correcties te laten aanbrengen. U kunt hiervoor een verzoek richten euralex@euralexgroup.com

The
Partners of
Euralex Group
reflect the diverse
world we serve
The
Partners of
Euralex Group
reflect the diverse
world we serve